Page 15 - Analects-eng
P. 15

17.	子曰、由(一)、誨女知之乎、知之為知之,不知為不知、是知也。

	 孔子說:「仲由,我跟你說明甚麼是『知道』。明白知道的就是知道,不知道的就是
   不知道;就是『知道』了。」

     (一)	孔子的學生,姓仲,名由,字子路,又字季路。

   Confucius said,
   "Yu (1), I shall instruct you about knowledge. To acknowledge what is known as
   known, and what is not known as not known is knowledge."

      (1)	 Disciple, also called Chung Yu (仲由) or Tzŭ Lu (子路)

18.	子張(一)學干祿、子曰、多聞闕疑、慎言其餘、則寡尤、多見闕殆、慎行其餘、則寡悔、言寡
   尤、行寡悔、祿在其中矣。

	 子張想學求取俸祿的方法。孔子說:「多多聽取意見,遇有懷疑便擱起來。其餘沒有
   懷疑的地方,說起來,態度應該審慎;便會少犯錯誤。多多觀察事物,遇有問題便擱
   起來。其餘沒有問題的地方,做起來,態度應該審慎;便會少有懊悔。說話少犯錯
   誤,做事少有懊悔,俸祿就在其中。」

     (一)	孔子的學生,姓顓孫,名師,字子張。

   Tzŭ Chang (1) wished to learn how to acquire the emolument of an official.
   Confucius said,
   "Listen extensively and cast aside doubt. As for the rest, speak prudently, and there
   will be little accusation. Observe extensively and cast aside desolation. As for the
   rest, act prudently, and there will be little remorse. With little accusation about
   what is spoken and little remorse about what is done, there is the emolument of an
   official."

      (1)	 Disciple

www.confucius.org                                      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20